• +389 71 475 190
  • info@frb.mk
  • Bojanë, Saraj / Republika e Maqedonisë së Veriut
Shërbimet tona

Shërbimet tona

Kooperativa Bujqësore e Bojanës është një organizatë bujqësore që synon të bashkojë bujqit e Bojanës në përgjithësi dhe vreshtarët Bojanas në veçanti, ndër një ombrellë të përbashkët, të organizuar dhe të mirë të ekipuar. 
Kooperativa ndjek me kujdes ndryshimet e sferën e bujqësisë, dhe për këto përgadit aksione konkrete. Ndër shërbimet që ky trup ofron për bujkun e thjeshtë janë:
  • Trajnime për përdorim të drejtë të pesticideve;
  • Trajnime për aftësi të brendimit dhe paketimit të prodhimeve bujqësore;
  • Vizita studimore dhe këmbime bujqësore në rajon dhe më gjërë;
  • Organizim të ngjarjeve të ndryshme me qëllim promovimin e prodhimeve bujqësore;
  • Takime me kompani dhe rrjete të ndryshme të shitjes me qëllim plasimin e prodhimeve bujqësore.

 

 

Ekipi i Kooperativës

Fexhri Selami

Fexhri Selami

Founder / Director

Fexhri Selami, drejtor i Kooperativës, është një profesionist shumë i arrirë me një histori të jashtëzakonshme suksesi. Me mbi 10 vjet përvojë në zbatimin e projekteve dhe analizën e politikave, ai ka udhëhequr një gamë të ndryshme projektesh, të vogla dhe të mëdha, brenda një harku kohor prej 10 vjetësh. Z. Selami ka aftësi të provuar për të koordinuar dhe drejtuar punën në projekte, Përvoja e tij e mëparshme si drejtor dhe ekzekutiv i Inspektoratit Shtetëror të Punës të Maqedonisë SË Veriut tregoi aftësinë e tij për të koordinuar me njësitë e inspektorëve, për të zhvilluar plane strategjike afatgjata dhe për të zbatuar me sukses programet vjetore të punës. Në rolin e tij të mëparshëm si Shef i Zyrës së Kryetarit të Komunës së Sarajit, z. Selami demonstroi aftësi të forta udhëheqëse duke mbajtur komunikim të rregullt me zyrat e kryetarëve të tjerë, duke organizuar konferenca për shtyp dhe duke u marrë me përgjegjësitë e përditshme të kryetarit. Këto përvoja kanë përmirësuar aftësinë e tij për të menaxhuar ekipe të ndryshme dhe për të sjellë rezultate të suksesshme. Z. Selami ka kryer studimet universitare në Shkenca Sociale Bashkëkohore në Universitetin e Evropës Juglindore dhe ka përfunduar studimet Master për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare.

Zurkani Ajdini
Veli Ramadani
Drita Kurtishi
Ibrahim Jonuzi
Jusuf Ibrahimi
Resul Sejfullai
Translate to 🇬🇧 or 🇲🇰 »